Endringar i skatte- og avgiftslovgivninga mv.

Ot.prp. nr. 95 (2008-2009), Innst. O. nr. 125 (2008-2009), beslutning. O. nr. 137-144 (2008-2009)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 12.06.2009 Innst. O. nr. 125 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget og Lagtinget har i samsvar med finanskomiteens innstilling vedtatt Regjeringens forslag til lovendringer på skatte- og avgiftsområdet som ble fremmet i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2009.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.06.2009

   Behandlet i Odelstinget: 15.06.2009

   Behandlet i Lagtinget: 18.06.2009