1. Lov om endringer i lov av 17. juni 1966 nr. 12 om folketrygd. 2. Lov om endringer i lov av 19. juni 1969 nr. 57 om sykehus m.v. 3. Lov om endringer i lov av 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene ( Ansvar for syketransport og skyss av helsepersonell)

Ot.prp. nr. 39 for 1991-92, innst. O. nr. 11 for 1992-93, jf. innst. O. nr. 65 for 1991-92

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Sosial- og helsedepartementet Saken er behandlet i sosialkomiteen (Innst. O. nr. 65, ble tilbakesendt komiteen i Odelstingets møte 2. juni 1992) (Innst. O. nr. 11, ble avvist i Odelstingets møte 13. november 1992) Innstilling avgitt 27.10.1992 Innst. O. nr. 11 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.10.1992

   Behandlet i Odelstinget: 13.11.1992