1. Lov om endringer i lov av 17. juni 1966 nr. 12 om folketrygd. 2. Lov om endringer i lov av 19. juni 1969 nr. 57 om sykehus m.v. 3. Lov om endringer i lov av 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene ( Ansvar for syketransport og skyss av helsepersonell)

Ot.prp. nr. 39, innst. O. nr. 65 for 1991-92

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Sosial- og helsedepartementet Saken er til behandling i sosialkomiteen Tilbakesendt komiteen i Odelstingets møte 2. juni 1992) (Ble senere beh. i Odelstinget 13. november 1992

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Lovsaken er ferdigbehandlet