Endringar i mineralloven

Prop. 26 L (2010-2011), Innst. 216 L (2010-2011), Lovvedtak 42 (2010-2011)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Nærings- og handelsdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 17.02.2011 Innst. 216 L (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt endringer i mineralloven. Endringene gir statens innkrevingssentral (IS) hjemmel til å foreta tvungen innkreving av tvangsmulkt og lovbrotsgebyr etter mineralloven §§ 66 og 67 , til fordel for staten.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.02.2011

   Behandlet andre gang i Stortinget: 15.03.2011