Oppheving av hermetikkavgiftsloven og endringar i enkelte andre lover

Prop. 151 L (2010-2011), Innst. 29 L (2011-2012), Lovvedtak 8 (2011-2012)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Fiskeri- og kystdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 27.10.2011 Innst. 29 L (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt å oppheve hermetikkavgiftsloven av 8.juni 1984 nr. 52. Alle eksportører av fisk og fiskevarer betaler nå FOU-avgift til Fiskeri - og havbruksforeningens forskningsfond. (FHF) Dette gir et mer helhetlig og oversiktlig system, og har samtidig medført at hermetikkavgiftsloven er blitt overflødig.Varer som omsettes innenlands blir nå fritatt for avgift. Stortinget har også enstemmig vedtatt endringer i fiskeeksportloven av 27.april 1990 nr. 9 som innebærer at Eksportutvalget for fisk AS endrer navn til Norges sjømatråd AS.Videre har Stortinget enstemmig gjort vedtak om endringer i lov om avgift til forskning og utvikling i fiskeri-og havbruksnæringen av 7. juli 2000 nr 68. Endringen går ut på at vedtak i styret i FHF ikke lenger er avhengig av konsensus, men at det er tilstrekkelig med alminnelig flertall.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.10.2011

   Behandlet andre gang i Stortinget: 01.12.2011