Endringer i kontantstøtteloven

Prop. 8 L (2011-2012), Innst. 103 L (2011-2012), Lovvedtak 31 (2011-2012)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 06.12.2011 Innst. 103 L (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i kontantstøtteloven. Endringene medfører at kontantstøtten fjernes for toåringene, samt at dagens satsstruktur med fem satser erstattes av to satser for kontantstøtte, full og halv sats. Endringene som trer i kraft 1. august 2012 ble vedtatt av et flertall bestående av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.12.2011

   Behandlet andre gang i Stortinget: 15.12.2011