Lov om opphevelse av lov 24. juni 1988 nr. 64 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Lovforslag fra Arbeidsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 27.03.2012 Innst. 230 L (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har ved en feil hatt til behandling opphevelse av en lov som allerede var opphevet og lovforslaget ble følgelig henlagt ved tredje gangs behandling.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

   Andre behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.03.2012

   Behandlet tredje gang i Stortinget 15.06.2012