Hjemmelsgrunnlaget for INFOFLYT-registeret

Innst. 243 S (2011-2012)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 17.03.2012 Innst. 243 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om sak om hjemmelsgrunnlaget for INFOFLYT-registeret. Komiteen viste i innstillingen til at Datatilsynet og Sivilombudsmannen har stilt spørsmål om straffegjennomføringsloven har hatt tilstrekkelig klar lovhjemmel for ordningen med informasjonsutveksling mellom kriminalomsorgen og politiet. Komiteen viste videre til at det er gode grunner for å etablere INFOFLYT, men finner det kritikkverdig at registeret ble etablert uten at det forelå tilstrekkelige lovhjemler. I tråd med tilrådingen fra en enstemmig komité, vedtok Stortinget å be regjeringen snarest mulig sørge for at hjemmelsgrunnlaget for INFOFLYT-registeret blir brakt i orden.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.03.2012

   Behandlet i Stortinget: 24.05.2012