Grunnlovsforslag om endring av Grunnloven § 106 (forvaltning av geistlighetens benefiserte gods (Opplysningsvesenets fond)

Dokument 12:12 (2011-2012), Innst. 289 S (2015-2016)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 12.05.2016 Innst. 289 S (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om grunnlovsforslag 12, jf. Innst. 289 S (2015-2016) og Dokument 12:12 (2011-2012) fremmet av Sverre Myrli, Gerd Janne Kristoffersen og Steinar Gullvåg. Forslaget går ut på å ta inn en presisering i Grunnloven § 116 om at det er regjeringen ("Kongen") som forvalter "geistlighetens benefiserte gods" for å gi et signal om at regjeringen står noe friere til å bestemme prinsippene for forvaltningen. I forslaget er det gitt tre alternativer som på ulike måter får frem dette. Representantene fra Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti stemte for å bifalle forslaget (alternativ 3 B). Forslaget ble med 104 mot 62 stemmer ikke bifalt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.05.2016

   Behandlet i Stortinget: 24.05.2016