Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til kontroll- og konstitusjonskomiteen)

Prop. 1 S (2012-2013), Innst. 10 S (2012-2013)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 27.11.2012 Innst. 10 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt budsjettet for rammeområde 14 - konstitusjonelle institusjoner for 2013. Det er bevilget 1 846 807 000 kroner. Rammeområdet omfatter bevilgninger til Det kongelige hus og til Stortinget og dets underliggende institusjoner; Riksrevisjonen, Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsmannen), Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) og Ombudsmannsnemnda for Forsvaret. Vedtaket er i tråd med budsjettforslaget.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.11.2012

   Behandlet i Stortinget: 04.12.2012