Innovasjon Norge

Prop. 187 L (2012-2013), Innst. 102 L (2013-2014), Lovvedtak 31 (2013-2014)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Nærings- og handelsdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 19.12.2013 Innst. 102 L (2013-2014)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et foslag fra regjeringen om endringer i lov om Innovasjon Norge. Forslaget innebærer endringer i formålet til Innovasjon Norge, og at loven også skal gjøres gjeldende for Svalbard. Videre innebærer endringen en tydeliggjøring av bestemmelsene om taushetsplikt og muligheter for unntak fra taushetsplikten. Stortinget har enstemmig gitt sin tilslutning til forslaget.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.12.2013

   Behandlet andre gang i Stortinget: 30.01.2014