Riksrevisjonens undersøkelse av de norske EØS-midlene

Dokument 3:15 (2012-2013), Innst. 50 S (2013-2014)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 03.12.2013 Innst. 50 S (2013-2014)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet og vedlagt protokollen Riksrevisjonens undersøkelse av de norske EØS-midlene. Formålet har vært å se på om den norskfinansierte delen av midlene har bidratt til sosial og økonomisk utjevning i EØS-området og om de bilaterale relasjonene er styrket. Undersøkelsen viser blant annet at arbeidet med måling av resultater er styrket, men at det fortsatt er utfordrende å måle effekter og langsiktige virkninger av innsatsen. Utfordringer knyttet til kvalitet og kapasitet gir forsinkelser i arbeidet med programmer og prosjekter. En enstemmig komité deler Riksrevisjonens oppfatning om at det i større grad bør rapporteres på effekter og langsiktige virkninger i programmene og i de enkelte prosjektene. Komiteen er videre positiv til at det legges til rette for en mer konsentrert og målrettet innsats med færre prosjekter.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.12.2013

   Behandlet i Stortinget: 16.12.2013