Utbygging og finansiering av rv 13 ved Joberget i Hordaland gjennom utviding av Vossapakko

Prop. 81 S (2013-2014), Innst. 208 S (2013-2014)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 27.05.2014 Innst. 208 S (2013-2014)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt i samsvar med forslag frå regjeringa, at bompengeselskap får løyve til å krevje inn bompengar til delvis bompengefinansiering av rv. 13 ved Joberget i Granvin kommune. Prosjektet har ei samla lengd på 4,6 km der tunnel utgjer 2 km. Prosjektet er eit skredsikringsprosjket som også gir trafikksikring og betre miljø. Kostnadsramma er 393 mill. kroner, og er føresett finansiert med 64 pst. statlege midlar og 36 pst. bompengar. Prosjektet er er venta opna for trafikk i 2016.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.05.2014

   Behandlet i Stortinget: 03.06.2014