Riksrevisjonens undersøking av barnefattigdom

Dokument 3:11 (2013-2014), Innst. 32 S (2014-2015)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 04.11.2014 Innst. 32 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Riksrevisjonen har undersøkt kommunenes arbeid med å redusere konsekvensene av fattigdom blant barn og unge. Det kommer frem at flere barn vokser opp i familier med lav inntekt og at mange kommuner gjør for lite for at disse barna skal kunne delta sosialt. Barns behov blir ikke godt nok kartlagt når foreldrene søker om sosialhjelp, og den statlige innsatsen er ikke godt nok koordinert. Komiteen sier i innstillingen at den støtter anbefalingene fra Riksrevisjonen om at den statlige innsatsen må koordineres bedre, og at det må forventes at Nav-kontorene kartlegger barnas situasjon når det søkes om sosialhjelp til barnefamilier. Stortinget har vedtatt at saken vedlegges protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.11.2014

   Behandlet i Stortinget: 16.12.2014