Endringer i vegtrafikkloven (tilbakeholdsrett i kjøretøy til sikring av sanksjoner, hjemmel for bruk av innretning til immobilisering av kjøretøy)

Prop. 45 L (2014-2015), Innst. 170 L (2014-2015), Lovvedtak 43 (2014-2015)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 17.02.2015 Innst. 170 L (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt endringer i vegtrafikkloven for å kunne effektivisere inndrivingen av sanksjoner for brudd på vegtrafikklovgivingen. Det gis bl.a. mulighet for å etablere hjemler for bruk av mekaniske eller elektroniske innretninger for å immobilisere kjøretøy som er holdt tilbake, tatt i forvaring eller nektet brukt, i medhold av vegtrafikkloven. Eksempel på slik innretning er hjullås.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.02.2015

   Behandlet andre gang i Stortinget: 12.03.2015