Endringer i folketrygdloven (henvisning fra psykolog)

Prop. 59 L (2014-2015), Innst. 251 L (2014-2015), Lovvedtak 73 (2014-2015)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Helse- og omsorgsdepartementet Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Innstilling avgitt 30.04.2015 Innst. 251 L (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt endringer i folketrygdloven som innebærer at også henvisninger fra psykologer skal kunne utløse refusjon fra folketrygden til dekning av utgifter til behandling hos godkjent spesialist i klinisk psykologi. Tidligere har kun leger eller barnevernadministrasjonens leder kunne foreta slik henvisning.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.04.2015

   Behandlet andre gang i Stortinget: 26.05.2015