Endringar i lov om avleveringsplikt for allment tilgjengelege dokument (innsamling av digitale dokument m.m.)

Prop. 106 L (2014-2015), Innst. 286 L (2014-2015), Lovvedtak 88 (2014-2015)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Kulturdepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 26.05.2015 Innst. 286 L (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i pliktavleveringslova. Pliktavlevering er et lovpålagt krav til alle utgivere, trykkerier, produsenter og importører av dokument om å levere fra seg eksemplarer av alt materiale som er gjort tilgjengelig for allmennheten, til Nasjonalbiblioteket til bevaring og bruk som kildemateriale for forskning og dokumentasjon. Formålet med revisjonen er å klargjøre plikten til å avlevere allment tilgjengelige dokument uten hensyn til hvilket medium dokumentene er gjort tilgjengelig i. Både fysisk og digitalt materiale er avleveringspliktig og skal behandles likt, så langt det er formålstjenelig. Utgiver eller produsent blir pålagt å avlevere det digitale grunnlagsmaterialet for doumentet, i tillegg til utgivelsesmediet. Lovendringen innebærer også blant annet at Nasjonalbiblioteket gis hjemmel til automatisert innsamling av digitale, internettbaserte dokument.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.05.2015

   Behandlet andre gang i Stortinget: 15.06.2015