På rett vei - Reformer i veisektoren

Meld. St. 25 (2014-2015), Innst. 362 S (2014-2015)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 09.06.2015 Innst. 362 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har gitt sin tilslutning til regjeringens reformarbeid for vegsektoren. Dette betyr bl.a. at det etableres et utbyggingsselskap (et statsaksjeselskap) for veg som får til oppgave å løfte flere rikvegstrekninger og gjennomføre utbyggingen mer effektivt, og dermed oppnå en mer helhetlig utbygging og større kostnadseffektivitet for sin portefølje. Selskapet blir operativt fra 1. januar 2016, og med en oppstartsportefølje på 130 mrd. kroner. Statens vegvesen skal imidlertid fortsatt ha et omfattende ansvar for å gjennomføre utbygging, drift og vedlikehold av riksveg. Stortinget har videre sluttet seg til rammeverk for offentlig-privat samarbeid (OPS) i transportsektoren og der det legges opp til at OPS kan brukes som en alternativ kontraktsstrategi og gjennomføringsstrategi i staten. Stortinget slutter seg også til reformer i bompengesektoren, og der det bl.a. legges opp til en overgang til et fåtall bompengselskap.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.06.2015

   Behandlet i Stortinget: 15.06.2015