Endringer i alkoholloven og strålevernloven (varigheten på bevillinger mv. og laserpekere)

Prop. 141 L (2014-2015), Innst. 59 L (2015-2016), Lovvedtak 13-14 (2015-2016)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Helse- og omsorgsdepartementet Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Innstilling avgitt 19.11.2015 Innst. 59 L (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i alkoholloven som blant annet innebærer at kommunale salgs- og skjenkebevillinger ikke må løpe ut etter fire år. Endringene innebærer også at det kan selges alkoholholdig drikk engros til bevillingshaver med salgs- eller skjenkebevilling for én bestemt anledning. Kristelig Folkeparti og Senterpartiet støttet ikke endringene. Et enstemmig Storting vedtok endringer i strålevernloven som gir hjemmel for Toll- og avgiftsetaten til å beslaglegge og destruere ulovlig importerte laserpekere.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.11.2015

   Behandlet andre gang i Stortinget: 11.12.2015