Natur for livet - Norsk handlingsplan for naturmangfold

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Klima- og miljødepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 19.05.2016 Innst. 294 S (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet Regjeringens melding om Natur for livet - Norsk handlingsplan for naturmangfold. - Det skal settes et mål om vern av både offentlig eid skog og frivillig vern av privateid skog til 10 pst. av skogarealet. - Det skal utarbeides en plan for marine verneområder. - Regjeringen skal så raskt som mulig fatte vedtak i sakene om nasjonalparkene Jomfruland, Raet, vurdere vernevedtaket knyttet til Lofotodden, og varsle Stortinget om dette på egnet måte. - Regjeringen skal revidere de helhetlige og økosystembaserte forvaltningsplanene for våre havområder minimum hvert tolvte år, og oppdatere dem hvert fjerde år, samt komme tilbake til Stortinget med en oppdatert forvaltningsplan for Norskehavet, slik at den kan behandles i inneværende stortingsperiode. - Det ble også vedtatt at det skal utarbeides en handlingsplan for sjøfugl.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.05.2016

   Behandlet i Stortinget: 23.05.2016