Endringer i verdipapirfondloven mv.

Prop. 154 L (2015-2016), Innst. 91 L (2016-2017), Lovvedtak 24 (2016-2017)

Merknad

MERKNAD: Ved en feil kunne ikke voteringsanlegget benyttes, og det foreligger ingen elektroniske data for voteringen. Opptellingen ble foretatt manuelt. Resultat: Enstemmig

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 22.11.2016 Innst. 91 L (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.11.2016

   Behandlet andre gang i Stortinget: 12.12.2016