Verdier i vekst. Konkurransedyktig skog- og trenæring

Meld. St. 6 (2016-2017), Innst. 162 S (2016-2017)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Landbruks- og matdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 19.01.2017 Innst. 162 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet en melding fra regjeringen om Verdier i vekst. Konkurransedyktig skog - og trenæring. Stortinget har med skiftende flertall fattet vedtak om at Stortinget ber regjeringen: a) sørge for at relevant geografisk miljø- og ressursinformasjon gjøres tilgjengelig og oppdateres, og rapportere tilbake om dette i statsbudsjettet for 2018. b) gjennomføre en prøveordning med kjøretøy med totalvekt opptil 74 tonn. c) utarbeide en strategi som stimulerer etterspørselen etter grønne trebaserte produkter og komme tilbake med denne i løpet av 2017. d) i forbindelse med statsbudsjettet for 2018 legge frem et forslag til en skattekredittordning for skogeiere som investerer i skogsindustri. e) sørge for at tre som byggemateriale i større grad blir brukt ved offentlige innkjøp. f) utarbeide en strategi for en helhetlig og styrket satsning på forskning, utvikling og innovasjon i skog- og trenæringen. g) arbeide for tilstrekkelige beredskapsplaner i skogbruket.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.01.2017

   Behandlet i Stortinget: 31.01.2017