Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Endringer i lov om elsertifikater (andre kontrollstasjon)

Prop. 95 L (2016-2017), Innst. 415 L (2016-2017), Lovvedtak 124 (2016-2017)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Olje- og energidepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 06.06.2017 Innst. 415 L (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt regjeringens forslag til endringer i lov om elsertifikater, og andre kontrollstasjon er gjennomført. Olje- og energidepartementet får hjemmel til å fastsette elsertifikatkvoter i forskrift, og skal minst hvert annet år gi forskrift om justerte elsertifikatkvoter. Loven pålegger vedtak om justeringer senest innen utgangen av året før de justerte elsertifikatkvotene gis virkning for elsertifikatpliktens omfang. Justeringer som følge av ny kunnskap om de foregående årene skal som hovedregel innarbeides i kvotene for det neste året.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.06.2017

   Behandlet andre gang i Stortinget 16.06.2017