Endringer i utlendingsloven (tvangsmidler mv.)

Prop. 126 L (2016-2017), Innst. 181 L (2017-2018), Lovvedtak 40 (2017-2018)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og beredskapsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 08.03.2018 Innst. 181 L (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i utlendingsloven, jf. Prop. 126 L (2016-2017) Endringer i utlendingsloven (tvangsmidler mv.), jf. Innst. 181 L (2017-2018) Endringene innebærer en revisjon av regelverket i utlendingsloven om fengsling og andre tvangsmidler, primært ved å innarbeide sentrale regler fra straffeprosessloven i utlendingsloven og synliggjøre hvilke bestemmelser i straffeprosessloven som skal gjelde. I tillegg innebærer endringene at det blir gitt en egen bestemmelse om pågripelse og internering av mindreårige. Stortinget har videre vedtatt å be regjeringen sikre at barnefamilier kun skal interneres i egne barne- og familieinternat som er spesielt tilrettelagt for mindreårige, med en rekke vilkår knyttet til dette.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.03.2018

   Behandlet andre gang i Stortinget 20.03.2018