Endringar i matrikkellova m.m. (organisering av eigedomsoppmåling)

Prop. 148 L (2016-2017)

Status: Lovforslaget er til behandling i komiteen.

Lovforslag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet Saken er til behandling i kommunal- og forvaltningskomiteen

Saksgang