Endringar i matrikkellova m.m. (organisering av eigedomsoppmåling)

Prop. 148 L (2016-2017), Innst. 165 L (2017-2018), Lovvedtak 37 (2017-2018)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 08.03.2018 Innst. 165 L (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i matrikkellova m.m., jf. Prop. 148 L (2016-2017) og Prop. 33 L (2017-2018), jf. Innst. 165 L (2017-2018). Endringene innebærer bl.a. at det innføres en autorisasjonsordning for landmålere, I tillegg er det vedtatt en rekke andre endringer knyttet til bl.a. oppmåling og matrikulering som ikke er knyttet til forslaget i proposisjonene om endring av organiseringen av eiendomsoppmåling.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.03.2018

   Behandlet andre gang i Stortinget 20.03.2018