Endringar i lov om pensjonstrygd for sjømenn, trygderettslova, folketrygdlova og einskilde andre lover (Samleproposisjon hausten 2017)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Arbeids- og sosialdepartementet Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Innstilling avgitt 05.12.2017 Innst. 61 L (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har handsama endringar i: - lov om pensjonstrygd for sjømenn, - trygderettslova, - folketrygdlova - einskilde andre lover (Samleproposisjon hausten 2017). Som eit resultat av blant anna budsjettavtalen mellom Høgre og Framstegspartiet, og Venstre og Kristeleg Folkeparti blei ikkje alle dei foreslåtte endringane i proposisjonen vedtekne.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.12.2017

   Behandlet andre gang i Stortinget 15.12.2017