Utredning om Traktaten om forbud mot kjernevåpen (Forbudstraktaten)

Prop. 1 S (2018-2019), Utenriksdepartementet, Del III, punkt 9, Utredning om Traktaten om forbud mot kjernevåpen (Forbudstraktaten), Innst. 168 S (2018-2019)

Status: Saken er ferdigbehandlet i komiteen og innstilling er avgitt. Avventer behandling i Stortinget.

Saken er behandlet i utenriks- og forsvarskomiteen Innstilling avgitt 13.02.2019 Innst. 168 S (2018-2019)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og innstilling

      Innstilling avgitt 13.02.2019

      Foreløpig dato for behandling i Stortinget: 05.03.2019