Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til næringskomiteen)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 04.12.2018 Innst. 8 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt statsbudsjettet for 2019 for rammeområdene 9 (næring), 10 (fiskeri) og 11 (landbruk). På rammeområdet for næring ble det vedtatt en netto utgiftsramme på kr. 6 448 215 000, på rammeområdet for fiskeri kr. 1 028 424 000 og på rammeområdet for landbruk kr. 18 632 098 000. Disse vedtakene, og vedtaket om endring i statlige eierposter gjennom salg av aksjer eller gjennom andre transaksjoner (rammeområde 9 romertall XIII), ble fattet med stemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti. Stortinget vedtok enstemmig å be regjeringen utrede en generell søknads- og meldeplikt i jordloven for å regulere landbrukets egen nedbygging av dyrket og dyrkbar mark.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.12.2018

   Behandlet i Stortinget: 11.12.2018