Lov om tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsloven)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Barne- og familiedepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 24.03.2020 Innst. 208 L (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt en ny felles lov for alle tros- og livssynssamfunn. Loven fullfører skillet mellom stat og kirke. Formålet med loven er å understøtte tros- og livssynssamfunn. Tros- og livssynssamfunn med minst 50 medlemmer kan kreve tilskudd fra staten. Loven tilrettelegger for et livssynsåpent samfunn og for innsyn og kontroll med bruken av offentlige tilskudd. Loven har et eget kapittel med formål å legge til rette for at Den norske kirke forblir en landsdekkende og demokratisk evangelisk-luthersk folkekirke. I tillegg til loven, vedtok Stortinget enstemmig tre anmodningsforslag forslag til regjeringen med sikte på henholdsvis å ivareta barn som står i fare for å sendes til utlandet mot egen vilje under tilrettelagte og organiserte uforsvarlige forhold, forby faste etter-skole-tilbud med overnatting over lengre tid og å sikre at det rapporteres og føres tilsyn med slik virksomhet.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.03.2020

   Behandlet andre gang i Stortinget 17.04.2020