Midlertidig lov om tilpasninger i regelverket for barnevernet og fylkesnemnda for å avhjelpe konsekvenser av utbruddet av covid-19

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Barne- og familiedepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 15.05.2020 Innst. 289 L (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt en midlertidig lov om tilpasninger i regelverket for barnevernet og fylkesnemda for å avhjelpe konsekvenser av covid-19-utbruddet, som i hovedsak viderefører reglene fastsatt i midlertidig forskrift 3.april 2020. Loven har bestemmelser om mulighet for fjernmøte og fjernavhør i fylkesnemda, utvidet mulighet for kombinasjon av muntlig og skriftlig behandling, rådslaging og avstemning ved fjernmøte, adgang til å erstatte tilsyns- og oppfølgingsbesøk med andre kommunikasjonsformer og hjemmel for Bufetat. til å flytte barn midlertidig fra en barnevernsinstitusjon til en annen. Loven oppheves 22.oktober 2020. Stortinget vedtok også å be regjeringen komme tilbake til Stortinget med forslag om å forlenge virketiden for hele eller deler av loven dersom regjeringen vurderer dette som nødvendig for å sikre at barnevernet kan løse sine oppgaver.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.05.2020

   Behandlet andre gang i Stortinget 26.05.2020