Endringer i lov om interkommunale selskaper mv. (fjernmøter og elektronisk signering av protokoller)

Prop. 143 L (2020-2021), Innst. 415 L (2020-2021), Lovvedtak 109 (2020-2021)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 11.05.2021 Innst. 415 L (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet Prop. 143 L (2020-2021) Endringer i lov om interkommunale selskaper mv. (fjernmøter og elektronisk signering av protokoller), jf. Innst. 415 L (2020-2021). Endringene innebærer at det gis en permanent adgang for bruk av elektronisk signering for å signere møteprotokoller, og at representantskapet og styret skal kunne ha fjernmøter dersom de ønsker det. Endringene innebærer også at § 1 i midlertidig lov 6. november 2020 nr. 126 om unntak fra kommuneloven og IKS-loven (tiltak for å avhjelpe konsekvenser av covid-19), som utvider adgangen for lukkede fjernmøter i kommuner og fylkeskommuner, skal gjelde frem til 1. desember 2021.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.05.2021

   Behandlet andre gang i Stortinget 25.05.2021