Endringer i arbeidsmiljøloven mv. (tiltak for å bekjempe arbeidslivskriminalitet)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Arbeids- og sosialdepartementet Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Innstilling avgitt 20.05.2021 Innst. 520 L (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i straffeloven, arbeidsmiljøloven, lov om obligatorisk tjenestepensjon og allmenngjøringsloven som tiltak for å bekjempe arbeidslivskriminalitet. Følgende er vedtatt: - En ny bestemmelse i straffeloven som skal gi grunnlag for straff for såkalt «lønnstyveri». - Å høyne strafferammen i arbeidsmiljøloven som gjelder arbeidsgivers ansvar for brudd på lovens straffesanksjonerte bestemmelser, innføre straffansvar for brudd på lov om obligatorisk tjenestepensjon samt en presisering i allmenngjøringsloven som klargjør at arbeidsmiljømyndighetene har full påleggskompetanse etter loven. - En ny bestemmelse i arbeidsmiljøloven om at lønn og annen godtgjøring fra arbeidsgiver som den klare hovedregel skal utbetales via bank. Arbeidstilsynet skal her ha myndighet til å føre tilsyn. - En endring i arbeidsmiljøloven som skal gi Arbeids- og sosialdepartementet hjemmel til å fastsette forskrifter om en offentlig godkjenningsordning for bilbransjen.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.05.2021

   Behandlet andre gang i Stortinget 10.06.2021