Norges handlingsplan for å nå bærekraftsmålene innen 2030

Meld. St. 40 (2020-2021)

Status: Regjeringen har fremmet en melding til Stortinget.

Melding fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Saksgang