Endringer i helsepersonelloven, pasient- og brukerrettighetsloven mv. (administrative reaksjoner, tilsynsmyndighetenes saksbehandling av henvendelser om pliktbrudd m.m.)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Helse- og omsorgsdepartementet Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Innstilling avgitt 21.04.2022 Innst. 254 L (2021-2022)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i helsepersonelloven og pasient- og brukerrettighetsloven som skal bidra til et mer effektiv og formålstjenlig tilsyn. Dette omfatter helsepersonellovens regler om administrative reaksjoner, blant annet blir reaksjonen advarsel byttet ut med faglige pålegg. I tillegg er det vedtatt at statsforvalteren får større mulighet til å prioritere hvilke saker som er egnet for tilsyn. Det er også vedtatt en presisering om helse- og omsorgstjenestens plikt til å besvare henvendelser fra pasienter, brukere og pårørende om kvalitet og pasientsikkerhet.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 21.04.2022

   Behandlet andre gang i Stortinget 10.05.2022