Endringer i stiftelsesloven (opphevelse av boligstiftelser opprettet av kommuner)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Nærings- og fiskeridepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 22.11.2022 Innst. 73 L (2022-2023)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i stiftelsesloven (opphevelse av boligstiftelser opprettet av kommuner). Endringene vil innebære at det blir lettere å oppheve boligstiftelser som er opprettet av kommuner. Stortinget vedtok å be regjeringen komme tilbake til Stortinget med en sak om hvordan hjemmel for oppløsning av stiftelser som er etablert av kommune eller fylkeskommune sammen med boligbyggelag, kan utformes. Ulike mindretallsforslag ble nedstemt.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.11.2022

   Behandlet andre gang i Stortinget 06.12.2022