Interpellasjon fra Marit Tingelstad (Sp) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Interpellasjon nr. 4 (1998-99)
Om manglende kompetanse og utdanningstilbud tilknyttet vedlikehold av fredede og verneverdige bygninger
Oversendt regjeringen: 27.08.1998
Besvart: 27.10.1998 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Marit Tingelstad (Sp)

Spørsmål

Marit Tingelstad (Sp): Norge har mange fredede og verneverdige hus som utgjør en viktig del av vår kulturarv. Vedlikehold av denne bygningsmasse krever spesiell kompetanse. Praktisk erfaring og ferdighet innenfor tradisjonell materialbruk og gamle byggeteknikker er en grunnleggende faktor for dybdeforståelse av de prosesser, teknikker og sammenhenger som bygningskonstruksjonen består av. Dagens fagplaner dekker ikke dette behovet ifølge fagmiljøene. Utdanningstilbud på høyere nivå mangler helt.
Vil statsråden ta initiativ for å imøtekomme denne mangelen og eventuelt starte et forsøksprosjekt på høyere nivå?

Les hele debatten