Interpellasjon fra Dag Danielsen (FrP) til utenriksministeren

Interpellasjon nr. 48 (1998-99)
Om hvilken strategi Regjeringen har for å styrke menneskerettighetenes stilling i Kina
Oversendt regjeringen: 29.03.1999
Besvart: 27.04.1999 av utenriksminister Knut Vollebæk

Dag Danielsen (Uav)

Spørsmål

Dag Danielsen (FrP): Menneskerettighetssituasjonen i Kina blir sterkt kritisert internasjonalt. Til tross for at menneskerettighetene gjør fremskritt mange steder i verden, er det ikke gjort vesentlige fremskritt i Kina. Det er nok å nevne situasjonen i Tibet. Et av forslagene i den internasjonale debatten for å markere alvoret i situasjonen, har vært å fremme en kritisk resolusjon i FNs menneskerettighetskommisjon. Den norske Regjering har holdt fanen høyt når det gjelder å fremme menneskerettighetene. Dersom dette engasjementet skal ha troverdighet er det viktig at man også tør kritisere "de sterke land" i verdenssamfunnet.
Hva akter Regjeringen å foreta seg når det gjelder menneskerettighetenes stilling i Kina, og hvilken strategi har Regjeringen når det gjelder å styrke menneskerettighetene i Kina nå når "dialogen" ikke synes å bære frukter?

Les hele debatten