Interpellasjon fra Ivar Østberg (KrF) til arbeids- og administrasjonsministeren

Interpellasjon nr. 31 (2001-2002)
Om tiltak for at flere skal få mulighet til arbeid, med henvisning til synkende reell pensjonsalder, uføretrygding av unge og diskriminering av funksjonshemmede og etniske minoriteter
Oversendt regjeringen: 04.04.2002
Besvart: 29.04.2002 av arbeids- og administrasjonsminister Victor D. Norman

Ivar Østberg (KrF)

Spørsmål

Ivar Østberg (KrF): Det er nå ca. 78 000 arbeidsledige i Norge. Den reelle pensjonsalderen har sunket de senere år. Stadig flere unge faller utenfor arbeidslivet gjennom tidlig uføretrygding. Etniske minoriteter og grupper av funksjonshemmede forteller om diskriminering som hinder for yrkesdeltakelse. Alle disse forhold viser at vi har en ikke ubetydelig arbeidskraftreserve i landet. Arbeidsgiverorganisasjonene melder imidlertid om vansker med å rekruttere nye arbeidstakere, og sier at arbeidsmarkedet er stramt. Både myndighetene og arbeidsgiverne står overfor en utfordring hva gjelder å utløse arbeidsreservene. Ikke bare er dette viktig for den enkelte som ønsker å delta i yrkeslivet, men det gir også en samfunnsøkonomisk gevinst om så mange som mulig arbeider.
Hva vil statsråden gjøre for at flere skal få mulighet til arbeid, og for at arbeidsstokken skal bestå av et mangfold både hva gjelder kjønn, alder, etnisitet og funksjonalitet?

Les hele debatten