Interpellasjon fra Rolf Reikvam (SV) til utdannings- og forskningsministeren

Interpellasjon nr. 15 (2004-2005)
Om forskyvning av skolenes sommerferie
Oversendt regjeringen: 23.11.2004
Besvart: 11.01.2005 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Rolf Reikvam (SV)

Spørsmål

Rolf Reikvam (SV): Opplæringa i grunnskolen og i videregående opplæring skal strekke seg over minst 38 uker, jf. opplæringslova §§ 2-2 og 3-2. Det er kommunene og fylkeskommunene som vedtar skolerutene. Det er mange grunner til at sommerferien bør samordnes på tvers av kommune- og fylkesgrenser. I de fleste andre land i Europa er sommerferien plassert slik at skolene starter igjen i slutten av august/begynnelsen av september. I sommer fikk vi en diskusjon om sommerferiens plassering. Det er tradisjon for at skolene slutter rundt 20. juni og starter igjen i midten av august. Sommerferiens plassering har konsekvenser for blant annet eksamensavvikling. Det er mange grunner til å vurdere om ikke sommerferien bør forskyves med 2-3 uker. Det betyr at ferietiden blir siste del av juli og hele august. En slik plassering vil gi en bedre og sammenhengende arbeidsøkt etter 17. mai.
Vil statsråden invitere skoleeierne til diskusjon om forskyvning?

Les hele debatten