Interpellasjon fra Åse Gunhild Woie Duesund (KrF) til arbeids- og inkluderingsministeren

Interpellasjon nr. 30 (2005-2006)
Om å vurdere endringer i regelverket for gjeldsordning og gjeldssletting, da mange fattige har så stor gjeld at de ikke kommer ut av fattigdommen
Oversendt regjeringen: 20.03.2006
Rette vedkommende: Barne- og likestillingsministeren
Besvart: 11.05.2006 av barne- og likestillingsminister Karita Bekkemellem

Åse Gunhild Woie Duesund (KrF)

Spørsmål

Åse Gunhild Woie Duesund (KrF): Når vi i Norge drøfter hvordan de nasjonale fattigdomsutfordringene skal løses, fokuseres det ofte på to forhold: mulighet til arbeid og nivået på offentlige stønadsordninger. Dette er svært sentrale temaer i fattigdomsdebatten. Årsakene til fattigdom er imidlertid sammensatte og komplekse, og problemet må adresseres via ulike innfallsvinkler. Mange som i dag defineres som fattige har så stor gjeld at de ikke kommer ut av fattigdommen selv om den offentlige støtten heves eller de får arbeid. Gjeldsproblemene slår bl.a. negativt ut for helse. Mange ser ingen vei ut av problemene og resignerer i forhold til både arbeid og utdanning. Det er viktig å gjennomgå dagens ordninger for gjeldsordning og gjeldsslette og vurdere behovet for endringer i regelverket.
Mener statsråden at enkeltpersoners gjeldsproblemer i dag møtes på en god måte, og hvilke endringer ser han eventuelt behov for?

Les hele debatten