Interpellasjon fra Gunvor Eldegard (A) til nærings- og handelsministeren

Interpellasjon nr. 33 (2005-2006)
Om næringsretta design som eit strategisk verktøy for eit meir innovativt norsk næringsliv
Oversendt regjeringen: 27.03.2006
Besvart: 04.05.2006 av nærings- og handelsminister Odd Eriksen

Gunvor Eldegard (A)

Spørsmål

Gunvor Eldegard (A): Ein aktiv bruk av god design innan produkt- og tenesteutviklinga kan ha stor tyding for norsk næringsliv si lønnsemd og konkurransekraft. Norsk Designråd spelar ei viktig rolle i denne sambande. I Soria Moria-erklæringa står det at Regjeringa vil utrede ei næringsretta designpakke.
Kva vil statsråden gjere for å følgje opp dette, og for å medverke til at næringsretta design i større grad kan bli eit strategisk verktøy for eit meir innovativt norsk næringsliv?

Les hele debatten