Interpellasjon fra Sonja Irene Sjøli (H) til helse- og omsorgsministeren

Interpellasjon nr. 49 (2005-2006)
Om tiltak for å styrke tilbudet om omsorg ved livets slutt, særlig i den kommunale helsetjenesten
Oversendt regjeringen: 25.04.2006
Besvart: 15.05.2006 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Sonja Irene Sjøli (H)

Spørsmål

Sonja Irene Sjøli (H): Mennesker som er i livets siste fase har behov for god lindrende behandling og omsorg. Ifølge Hospice-filosofien må tilbudet ivareta pasientens og de pårørendes fysiske, psykiske, sosiale og åndelige behov. Samarbeidsregjeringen iverksatte en rekke tiltak for å bedre helsetjenestens tilbud om omsorg ved livets slutt. Det er imidlertid åpenbart at det fortsatt er behov for styrke disse tilbudene, særlig i den kommunale helsetjenesten. I NOU 1999:2 anbefalte det såkalte Livshjelpsutvalget at palliative tilbud bør være tilgjengelig i pasientens nærmiljø. Det er imidlertid bare etablert 157 plasser for palliativ behandling i sykehjem. Det må også tilrettelegges bedre for bedre hjemmebasert omsorg. Behovet for gode palliative tilbud forsterkes av en økende forekomst av kreftsykdommer og et økende antall eldre.
Hva vil statsråden gjøre for å styrke tilbudet om omsorg ved livets slutt?

Les hele debatten