Interpellasjon fra Inga Marte Thorkildsen (SV) til nærings- og handelsministeren

Interpellasjon nr. 71 (2006-2007)
Om å bruke statens eierskap aktivt for å hindre slavehandel og fremme menneskerettighetene, gjennom nulltoleranse for ansattes sexkjøp
Oversendt regjeringen: 11.04.2007
Besvart: 14.05.2007 av nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen

Inga Marte Thorkildsen (SV)

Spørsmål

Inga Marte Thorkildsen (SV): ILO-rapporten "A global alliance against forced labour" (2005) sier at det er ca. 12,3 millioner i tvangsarbeid i dag. 43 pst. av disse blir utnyttet i sex-industrien. Et viktig skritt i retning av å takle slavehandelen er å begrense etterspørselen. Staten gjorde en viktig erkjennelse da den innførte nulltoleranse for sexkjøp for egne ansatte. Denne nulltoleransen bør også gjelde for ansatte i bedrifter hvor staten er eier eller deleier. Å få slutt på slaveriet er et menneskerettsspørsmål og et likestillingsspørsmål, men det er også i bedriftenes egen interesse. Professor Ethan B. Kapstein uttalte i Morgenbladet i januar 2007 følgende: "Faktum er at de samme menneskene som driver med menneskehandel også bidrar til en stadig mer kriminalisert verdensøkonomi, og da ofte i samarbeid med korrupte tjenestemenn over hele verden."
Vil statsråden gå foran og bruke statens eierskap aktivt for å hindre slavehandel og fremme menneskerettighetene?

Les hele debatten