Interpellasjon fra Bent Høie (H) til fornyings- og administrasjonsministeren

Interpellasjon nr. 30 (2007-2008)
Om Regjeringens fornyingsstrategi for offentlig sektor, som ikke inneholder målbare kriterier på suksess eller målsettinger knyttet til å bruke mer av arbeidskraften på tjenesteproduksjon
Oversendt regjeringen: 19.10.2007
Besvart: 20.11.2007 av fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys

Bent Høie (H)

Spørsmål

Bent Høie (H): Den 4. oktober i år la Regjeringen frem sin fornyingsstrategi for offentlig sektor: "Ein sterk og effektiv offentleg sektor". Strategien inneholder stort sett bare generelle formuleringer og ikke noen konkrete målbare kriterier for suksess. I "Modernisering for Velferd", Regjeringen Bondevik II sin handlingsplan for modernisering 2005-2009 var det 10 konkrete indikatorer på brukertilfredshet som skulle være indikatorer på om en lyktes med handlingsplanen. Ordet "åpningstid" eller "åpningstider" eksisterer ikke i strategien, og da heller ingen målsetting om mer publikumstilpassede åpningstider i offentlig sektor. Finansministeren understreket ved fremleggelsen av Statsbudsjettet for 2008 stramheten i norsk økonomi på grunn av mangelen på arbeidskraft. Strategien svarer ikke på denne utfordringen og har ingen målsettinger knyttet til å bruke mer av arbeidskraften på tjenesteproduksjon.
Hva vil Regjeringen gjøre med dette?

Les hele debatten