Interpellasjon fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til justisministeren

Interpellasjon nr. 35 (2008-2009)
Om behovet for å klargjøre grensene mellom dommernes og de sakkyndiges roller i straffesaker
Oversendt regjeringen: 15.01.2009
Besvart: 05.05.2009 av justisminister Knut Storberget

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): Innholdet i rollene til sakkyndige og dommere i straffesaker blir av og til utydelig. Selv om de sakkyndiges rolle kun er å bidra til sakens opplysning, kan det virke som dommere, i mangel av andre holdepunkter, lener seg for mye på de sakkyndiges vurdering. En dansk psykolog som ble engasjert i en norsk rettssak sier han var vitne til et justismord da en mann ble dømt for seksuelle overgrep mot et barn. I enkelte saker ser man at sakkyndige gir sin faglige uttalelse og etterpå hevder at det er dommerne som avgjør. På den annen side hevder dommerne at de bare har fulgt rådene fra den sakkyndige. Dette er et problem for rettssikkerheten til de tiltalte.
Ser statsråden behov for å klargjøre grensene mellom dommernes og de sakkyndiges roller i straffesaker?

Les hele debatten