Interpellasjon fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til arbeidsministeren

Interpellasjon nr. 11 (2009-2010)
Om hvorvidt den klare føringen om en sterk, myndig og kompetent førstelinjetjeneste er fullt ut ivaretatt i gjennomføringen av Nav-reformen
Oversendt regjeringen: 04.11.2009
Besvart: 27.11.2009 av arbeidsminister Rigmor Aasrud

Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Spørsmål

Kjell Ingolf Ropstad (KrF): Da Nav-reformen ble vedtatt i Stortinget våren 2005, uttalte daværende sosialkomité enstemmig i Innst. S. nr. 198 for 2004-2005: "I tillegg til god tilgjengelighet vil komiteen legge stor vekt på at førstelinjetjenesten må inneha et kompetansenivå og beslutningsansvar som gjør disse kontorene til et sted der folk reelt opplever å få den veiledning og bistand de har behov for, i størst mulig grad uten å måtte henvises til andre kontorer, instanser og "dører". Den felles førstelinjetjenesten må oppfylle klare krav om rask avklaring, fjerning av gråsoner og kasteballtendenser og rask igangsetting av tiltak."
Mener statsråden at denne klare føringen om en sterk, myndig og kompetent førstelinjetjeneste er fullt ut ivaretatt i gjennomføringen av Nav-reformen?

Les hele debatten