Interpellasjon fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Interpellasjon nr. 53 (2009-2010)
Om å sikre at kritikk mot klimapanelet kan kanaliseres og behandles på en konstruktiv måte, med bakgrunn i at det er avdekket unøyaktigheter og feil i klimarapporten
Oversendt regjeringen: 15.02.2010
Besvart: 04.03.2010 av forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): IPCCs klimarapport fra 2007 skal angivelig være basert på fagfellevurdert forskning. Nå avdekkes det stadig flere unøyaktigheter, feil og selektiv bruk av målepunkter. Mye tyder på at bruken av "gråsone"-litteratur er utstrakt. Epost-lekkasjer ved CRU vitner videre om en intern "kameraderi-kultur" blant en gruppe forskere, hvor man fagfellevurderer hverandre positivt og holder kritiske grupper unna. Dette minner lite om etisk fundert forskning. Innvendinger mot den tilsynelatende brede enighet om klimaets tilstand har blitt avfeid som usaklig og dum. I lys av stadig flere avdekkinger av spekulativ bruk av forskningsresultater bør Norge ha en kritisk gjennomgang av arbeidet til FNs klimapanel.
Vil statsråden sikre at kritikk mot klimapanelet kan kanaliseres og behandles på en konstruktiv måte, at Norge krever at gråsonelitteratur utelates fra neste IPCC-rapport, og at IPCC neste gang må publisere hele rapporten samtidig?

Les hele debatten