Interpellasjon fra Gunnar Gundersen (H) til landbruks- og matministeren

Interpellasjon nr. 30 (2010-2011)
Om at Statskogs kjøp av Borregaard Skoger skiller seg sterkt fra hva staten krever av andre private aktører i skogbruket som "forretningsmessig adferd", og hva statsråden vil gjøre for å rette opp de etiske dilemmaene
Oversendt regjeringen: 27.10.2010
Besvart: 18.11.2010 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): Statskogs kjøp av Borregaard Skoger har blitt gjort på "forretningsmessig grunnlag" hevder statsråden. Dette skiller seg sterkt fra hva staten krever av andre private aktører i skogbruket som "forretningsmessig adferd" og hva staten prosederer i saker der man eksproprierer skogarealer til samfunnsnyttige formål. I konsesjonssammenheng pålegges private aktører å bruke en kalkulasjonsrente på 4 prosent. I beste fall og forutsatt betydelig mer rasjonell drift av Borregaard Skoger, kan man for Borregaard Skoger snakke om en kalkulasjonsrente på ca. 2 prosent. Prisen på en skogeiendom dobler seg når kalkulasjonsrenten halveres. I en rekke ekspropriasjonssaker har staten slåss hardt for å heve kalkulasjonsrenten til 5 prosent. Dette senker skogverdiene med 25 prosent relativt til 4 prosent kalkulasjonsrente og skaper konflikter.
Ser statsråden de etiske dilemmaene, og vil han foreta seg noe for å rette det opp?

Les hele debatten