Interpellasjon fra Anne Tingelstad Wøien (Sp) til kunnskapsministeren

Interpellasjon nr. 12 (2012-2013)
Om tiltak for at flere skal velge landbruksfaglig utdanning, da det uteksamineres færre kandidater enn næringen har behov for
Oversendt regjeringen: 17.09.2012
Besvart: 22.11.2012 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Anne Tingelstad Wøien (Sp)

Spørsmål

Anne Tingelstad Wøien (Sp): Meld. St. 9 (2011-2012) "Velkommen til bords", forventer at matproduksjonen skal økes med 20 pst. de neste 20 åra. For å oppnå dette trenger produsentene bedre lønnsomhet både gjennom økt produktivitet og bedre betalt for maten de produserer. Forskning og økt kompetanse er en forutsetning for å få de beste agronomer og rådgivere. Klimaforandringer, krav til dyrevelferd, god avdrott osv. krever kunnskap. Dette gjelder også de som skal videreforedle råvarene. Selv om søkningen til landbruksfag innen høyere utdanning i år viser en gledelig økning, uteksamineres det årlig færre kandidater i de tradisjonelle landbruksfagene enn næringen har behov for. Spesielt bekymringsfullt er søkningen til naturbruk i videregående skole og at dette skoleslaget i svært liten grad rekrutterer til høgere utdanning.
Hvilke tiltak ser statsråden er nødvendig for at flere velger landbruksfaglig utdanninger i framtida?

Les hele debatten