Interpellasjon fra Anne Tingelstad Wøien (Sp) til kunnskapsministeren

Interpellasjon nr. 42 (2015-2016)
Om å sørge for at pedagogikkfaget og praksisopplæringen i den nye grunnskolelærerutdanninga styrkes, og gi institusjonene anledning til å tilby fordypning også i de kreative fagene
Oversendt regjeringen: 09.05.2016
Besvart: 02.06.2016 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Anne Tingelstad Wøien (Sp)

Spørsmål

Anne Tingelstad Wøien (Sp): Regjeringen er i ferd med å utarbeide forslag til ny femårig grunnskolelærerutdanning på masternivå. Et utvalg har lagt fram forslag til ny rammeplan for utdanningen, og diskusjonen går nå i fagmiljøene om hvordan lærerutdanningen skal utformes og hva den skal inneholde. Av temaene som diskuteres er hvorvidt pedagogikkfaget skal inneholde elevkunnskap og omdøpes til "profesjonsfag", omfanget av praksisopplæring og om masteroppgavene skal inkludere flere fag enn norsk, matematikk og engelsk. Senterpartiet har tatt til orde for å gjøre ett praktisk eller estetisk fag obligatorisk i utdanningen. I Meld. St. 28 (2015-2016) Fag - Fordypning - Forståelse. En fornyelse av Kunnskapsløftet, presenterer regjeringen sine mål for framtidas skole.
Vil statsråden sørge for at pedagogikkfaget og praksisopplæringen styrkes, ikke svekkes, i den nye lærerutdanninga og gi institusjonene anledning til å tilby fordypning også i de kreative fagene?

Les hele debatten